phân loại cột
hợp tác trao đổi

vị trí hiện tại:Sự kiện thể thao tháng 7 năm 2023 > hợp tác trao đổi >

thông tin nóng

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh năm 2023

ngày phát hành:2023-09-16 12:52    Số lần nhấp:130

Nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn. Ngày 19/7/2023, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra Kế hoạch Số:303/KH-UBND tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh năm 2023 .

Các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh 

Qua đó, tạo động lực cho các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản phẩm có chất lượng cao, có tiềm năng và lợi thế của vùng và quốc gia, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Cơ sở pháp lý về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu quốc gia năm 2023 được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BCT; Thông tư số 14/2018/TT - BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương và các quy định khác có liên quan. 

Phạm vi thuộc trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh. Trước ngày 30/10/2023 sẽ tổ chức bình chọn và tổ chức trao giấy chứng nhận cho các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023. Trưng bày sản phẩm và tổ chức bình chọn SPCNNTTB cấp tỉnh tại Sở Công Thương hoặc địa điểm phù hợp (sẽ có thông báo cụ thể sau). Không hạn chế số lượng sản phẩm và số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tham gia bình chọn. Mỗi huyện, thành phố, thị xã lựa chọn ít nhất 07 sản phẩm của tối thiểu 05 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tham gia bình chọn cấp tỉnh.

Theo đó, P. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các việc triển khai Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tạo sự thúc đẩy phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương là cơ quan thường trực tổ chức, triển khai Kế hoạch bình chọn SPCNNTTB tỉnh Hà Tĩnh năm 2023; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng bình chọn, Ban giám khảo và Tổ giúp việc và các nội dung liên quan để triển khai thực hiện. Hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục và các điều kiện liên quan đối với từng loại hình sản phẩm cụ thể để UBND huyện, thành phố, thị xã triển khai việc lựachọn sản phẩm cấp huyện. Kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết các vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền trong quá trình lựa chọn sản phẩm tại cấp huyện.

Đồng thời , đôn đốc, hướng dẫn UBND huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất chuẩn bị hồ sơ, trưng bày sản phẩm tham gia bình chọn. Chuẩn bị các điều kiện liên quan đến việc tổ chức bình chọn và lễ trao giấy chứng nhận cho các cơ sở có sản phẩm được công nhận. Tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh; đăng ký Cục Công Thương địa phương để tham gia tổ chức bình chọn SPCNNTTB cấp khu vực, cấp quốc gia theo chương trình, kế hoạch của Bộ Công Thương.

Hình ảnh minh họa 

Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí đóng trên địa bàn, xây dựng kế hoạch truyền thông cụ thể để tuyên truyền, phổ biến nội dung của Kế hoạch này và sự cần thiết, lợi ích của việc tham gia bình chọn đến các doanh nghiệp,hợp tác trao đổi hợp tác xã, cơ sở sản xuất sản phẩm công nghiệp nông thôn để biết và chủ động tham gia.

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức triển khai Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2023. Phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, UBND huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn các cơ sở thuộc lĩnh vực chế biến nông, lâm, thủy hải sản; các sản phẩm theo Chương trình OCOP tích cực tham gia bình chọn.

Các sở, ngành, đơn vị: Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Lao động- Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách chủ động tìm kiếm, phát hiện, khuyến khích, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tham gia bình chọn SPCNNTTB cấp tỉnh năm 2023. Chủ động kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, giúp đỡ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan (giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, công bố hợp quy, hợp chuẩn...) để tham gia bình chọn đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

UBND huyện, thành phố, thị xã: Tuyên truyền, phổ biến, chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ UBND xã, phường, thị trấn, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất SPCNNTTB trên địa bàn quan tâm, tích cực tham gia bình chọn SPCNNTTB cấp tỉnh năm 2023. Chủ động có giải pháp khuyến khích, hướng dẫn, hỗ trợ các sản phẩm, nhóm sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm mới, sản phẩm đảm bảo chất lượng, có tiềm năng về phát triển trên địa bàn trong việc xây dựng và hoàn thiện hồ sơ thủ tục pháp lý liên quan theo quy định để tham gia bình chọn.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các đơn vị, địa phương và các cá nhân phản ánh gửi về Sở Công Thương để được hướng dẫn, hỗ trợ; trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Công Thương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

BBTLiên kết:

Powered by Sự kiện thể thao tháng 7 năm 2023 @2013-2022 RSS地图 HTML地图