phân loại cột
tuyển dụng nhân tài

vị trí hiện tại:Sự kiện thể thao tháng 7 năm 2023 > tuyển dụng nhân tài >

thông tin nóng

Cả nước phấn đấu có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

ngày phát hành:2023-09-17 12:18    Số lần nhấp:138

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Sau 3 năm triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2023, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo TW, nhất là từ đầu năm 2023 đến nay, hệ thống cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình của TW đã được ban hành đầy đủ; kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được cấp có thẩm quyền giao cụ thể cho các địa phương.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng giúp các bộ, ngành TW và các tỉnh, thành phố trực thuộc TW thuận lợi hơn trong tổ chức thực hiện. Nhờ đó, sau 3 năm triển khai, cả nước đã huy động được hơn 1,7 triệu tỷ đồng đầu tư thực hiện chương trình.

Tính đến nay, cả nước có 6.022/8.177 xã (73,65%) đạt chuẩn NTM, tăng 11,3% so với cuối năm 2020; bình quân cả nước đạt 16,9 tiêu chí/xã. Có 263 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM, tăng 90 đơn vị so cuối năm 2020. 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 100% số xã đạt chuẩn NTM, tăng 7 địa phương so với cuối năm 2020...

Tại Hải Phòng, hiện thành phố có 100% số xã đạt chuẩn NTM, 45 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, 22 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu, 7 huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM.

Giai đoạn 2023-2025, cả nước phấn đấu có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM. Trong đó, có khoảng 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và không còn xã dưới 15 tiêu chí. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.

Có ít nhất 50% huyện,tuyển dụng nhân tài thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn NTM, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc TW có ít nhất 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM…

Và giai đoạn 2026-2030, cả nước phấn đấu có ít nhất 90% số xã đạt chuẩn NTM. Trong đó, có ít nhất 50% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 20% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và NTM thông minh…

Để đạt được mục tiêu đề ra, ngành nông nghiệp đã xác định rõ 7 giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện từ này đến năm 2025. Theo đó, toàn ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, thống nhất nhận thức, thay đổi tư duy cho cán bộ, người dân về thực hiện xây dựng NTM gắn với xây dựng “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”, đặc biệt là phát triển kinh tế nông thôn theo hướng chuyển từ đơn giá trị sang đa giá trị; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng NTM, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân; hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng NTM; sửa đổi, bổ sung Bộ tiêu chí NTM các cấp theo các mức độ phù hợp hơn với tình hình thực tế tại các địa phương và đặc thù của vùng, miền.

Mặt khác, chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM các cấp, nhất là cán bộ cơ sở về phát triển kinh tế nông nghiệp, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số trong xây dựng NTM, phát triển du lịch nông thôn, phát triển sản phẩm OCOP gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế, bảo tồn các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc… 

KC

Chủ động phòng chống bão số 1: Không được chủ quan, lơ là

Liên kết:

Powered by Sự kiện thể thao tháng 7 năm 2023 @2013-2022 RSS地图 HTML地图